GDPR – Parteneri PepsiCo


Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal aparținând reprezentanților și persoanelor de contact ai partenerilor contractuali


În vederea gestionării relației contractuale cu partenerii săi contractuali, inclusiv pentru scopul de a obține feedback, în temeiul interesului său legitim, Quadrant-Amroq Beverages SRL (în continuare, “QAB”), cu sediul în Calea Văcărești nr. 391, etaj 4, secțiunea 1, sector 4, București, România, având codul unic de înregistrare RO 6811508, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/27211/1994 si/sau STAR FOODS E.M. S.R.L. (in continuare, “Star Foods”), cu sediul în Calea Văcărești nr. 391, etaj 4, secțiunea 2, sector 4, București, România, având codul unic de înregistrare RO 6614956, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/1974/2012, au acces la anumite date cu caracter personal ce vă aparțin, în calitate de reprezentant sau persoană de contact a partenerilor/potențialilor parteneri contractuali ai QAB si/sau ai Star Foods.

Precizăm că, dintre cele două entități menționate mai sus, operatorul care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal este acea entitate cu care ați început demersurile privind incheierea si/sau executarea unui contract in calitate de reprezentant sau persoana de contact a partenerului/ potentialului partener contractual al QAB sau al Star Foods. În măsura în care pe parcursul acestor demersuri, veti actiona ca reprezentant sau persoana de contact a partenerului/ potentialului partener contractual (si) al celeilalte entitati, in vederea incheierii si/sau a executarii unui contract (si) cu aceasta, (si) această din urmă entitate va deveni operator ce va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal. Prelucrarea de date descrisă mai jos este identică în cazul celor două entități.

Prezenta notă de informare privind protecţia datelor cu caracter personal (în continuare, “Nota”) este redactată în conformitate cu regulile aplicabile privind protecția datelor în scopul de a vă furniza informații cu privire la modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în acest context și drepturile de care beneficiați potrivit legislației aplicabile, în special potrivit Regulamentului General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (“RGPD”).

QAB/ STAR FOODS, în calitate de operator de date, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru încheierea și/sau executarea contractelor cu partenerii săi contractuali/ potențiali parteneri contractuali. Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în aceste scopuri este necesară pentru realizarea intereselor legitime ale QAB/STAR FOODS de inițiere și derulare a demersurilor necesare în vederea negocierii, încheierii și/sau a executării contractelor dintre QAB/STAR FOODS și partenerii săi contractuali.

Corespondența pe e-mail adresată pe oricare dintre adresele oficiale ale PepsiCo, ale QAB sau ale STAR FOODS pot face obiectul unor procese de audit interne în vederea îndeplinirii intereselor legitime ale QAB/ STAR FOODS de a asigura conformarea cu procedurile interne și legislația aplicabilă, inclusiv în cadrul unor investigații și/sau proceduri judiciare.

QAB/STAR FOODS poate prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și pentru scopul de a obține feedback de la partenerii săi contractuali cu privire la derularea relației contractuale, tot în temeiul interesului său legitim. Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop este necesară pentru realizarea intereselor legitime ale QAB/ STAR FOODS de a evalua performanta sa, nivelul de satisfactie a partenerilor sai contractuali si de a imbunatati relatia comerciala cu acestia.

De asemenea, QAB/STAR FOODS ar putea prelucra în calitate de operator, anumite date cu caracter personal în virtutea obligațiilor legale ce îi incumbă, în următoarele scopuri: respectarea obligațiilor financiar-contabile și fiscale, respectiv a celor de arhivare, asigurarea securității în incintele QAB/STAR FOODS, gestionarea eventualelor cereri privind exercitarea drepturilor în legătură cu prelucrarea datelor potrivit RGPD.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de către QAB/STAR FOODS sunt cele furnizate de dumneavoastră în contextul gestionării relației contractuale dintre QAB/STAR FOODS si partenerii săi contractuali, de exemplu nume şi prenume, numărul de telefon, adresă de e-mail, informații privind actualul loc de muncă, funcție, profesie, semnătură. Aceste categorii de date ar putea fi colectate de QAB/STAR FOODS indirect, de la partenerii contractuali sub coordonarea cărora va desfășurați activitatea.

De asemenea, QAB/STAR FOODS ar putea prelucra orice alte categorii de date pe care ni le furnizați în mod direct, cum ar fi cele pe care le includeți în corespondența pe e-mail sau în alte comunicări cu salariați/ reprezentanți ai QAB/STAR FOODS sau cele colectate prin intermediul sistemelor de supraveghere video amplasate în incintele QAB/STAR FOODS potrivit obligațiilor legale de asigurare a securității.

Refuzul furnizării acestor date poate duce la imposibilitatea gestionării relației contractuale cu partenerii QAB/STAR FOODS, respectiv la imposibilitatea negocierii, încheierii, derulării contractelor și/sau a îndeplinirii obligațiilor legale și a exercitării drepturilor izvorând din contractele încheiate de QAB/STAR FOODS cu partenerii săi contractuali.

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri de prelucrare, QAB/STAR FOODS poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal uneia sau mai multor din următoarele categorii de destinatari: dumneavoastră, în măsura în care vă exercitați dreptul de acces de care beneficiați conform legislației aplicabile, persoanelor fizice sau juridice care asistă QAB/STAR FOODS în activitățile ce presupun gestionarea contractelor, alți parteneri contractuali față de care dezvăluirea este necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare, afiliați și alte companii din grupul PEPSICO, împuterniciți ai QAB/STAR FOODS în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și autorităţi publice centrale/locale, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

Mai mult, pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri dintre cele menţionate mai sus, o parte sau toate datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în ţări din Uniunea Europeană (UE), Spațiul Economic European (SEE), precum și din afara UE/SEE. QAB/STAR FOODS va actualiza în permanență lista țărilor către care se transferă datele și se va asigura că există garanții de transfer adecvate. Puteți obține o listă actualizată a țărilor către care se transferă datele și puteți solicita mai multe informații, inclusiv copii după garanțiile de transfer, utilizând datele de contact de mai jos. QAB/STAR FOODS ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele dumneavoastră sunt protejate adecvat indiferent de locul în care acestea sunt transferate.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate pe o perioadă necesară scopului pentru care au fost prelucrate, respectiv pentru o perioadă necesară negocierii, încheierii, executării și/sau încetării contractelor cu partenerii contractuali ai QAB/STAR FOODS, respectiv pentru o perioada necesara pentru a acorda/ obtine feedback, sau pe o durată mai mare, în măsura în care acest lucru este necesar pentru respectarea obligațiilor legale (de ex., 10 ani în cazul documentelor justificative financiar-contabile, precum contractele și facturile; 4 ani în cazul unor eventuale cereri de exercitare a drepturilor persoanelor vizate), respectiv pentru apărarea drepturilor și intereselor QAB/STAR FOODS în justiție.

În legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, dreptul de a nu fi supus deciziilor individuale cu caracter automat dacă acestea produc efecte legale asupra dvs. sau vă afectează similar, într-o măsură semnificativă, precum și dreptul la portabilitatea datelor. În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania), precum și dreptul de a vă adresa instanței.

Pentru orice întrebări legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal inclusiv cu privire la modul în care vă puteți exercita drepturile menționate mai sus, puteți să contactați QAB/STAR FOODS, la următoarea adresă: europe.privacy@pepsico.com.