GDPR – Recrutare PepsiCo


Notă de informare privind protecţia datelor cu caracter personal pentru candidați în procesul de recrutare/ selecție în vederea organizării stagiului de practică.


Prin depunerea aplicației dumneavoastră în mod voluntar, Quadrant-Amroq Beverages SRL (în continuare, "QAB”), cu sediul în Calea Vacaresti nr. 391, etaj 4, sectiunea 1, sector 4, Bucuresti, Romania, avand codul unic de inregistrare RO 6811508, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/27211/1994 si STAR FOODS E.M. S.R.L. (in continaure, "Star Foods”), cu sediul în Calea Vacaresti nr. 391, etaj 4, sectiunea 2, sector 4, Bucuresti, Romania, avand codul unic de inregistrare RO 6614956, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/1974/2012, au acces la anumite date cu caracter personal aparținând dumneavoastră.

Precizăm că, dintre cele două entități menționate mai sus, operatorul care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal este acea entitate cu care ați început procesul de recrutare / selecție în calitate de candidat. În măsura în care vom aprecia candidatura dumneavoastră ca fiind potrivită pentru recrutarea/selecția la cea de a doua entitate indicată mai sus, datele dumneavoastră vor fi dezvăluite către această din urmă entitate care va deveni operator ce va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal. Prelucrarea de date descrisă mai jos este identică în cazul celor două entități.

QAB/ Star Foods are acces la anumite date cu caracter personal care va apartin si ca urmare a furnizarii acestor date de catre candidati in procesul de recrutare/ selectie in vederea organizarii stagiului de practica, in vederea obtinerii de referinte cu privire la activitatea acestora in cadrul unui loc de munca, la aptitudinile profesionale si personale ale acestora.

Prezenta notă de informare privind protecţia datelor cu caracter personal (în continuare, "Nota”) este redactată în conformitate cu regulile aplicabile privind protecția datelor în scopul de a vă furniza informații cu privire la modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în acest context.

QAB/ Star Foods, în calitate de operator de date, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în interesul său legitim, pentru scopuri de recrutare, selecție și resurse umane inclusiv pentru asigurarea respectării cerințelor legale și a regulilor şi politicilor interne în context de recrutare și resurse umane. QAB/ Star Foods prelucreaza datele dumneavoastră cu caracter personal în interesul său legitim inclusiv in scopul verificarii aptitudinilor profesionale si personale ale candidatilor inainte de a decide cu privire la încheierea. unui contract de muncă sau de colaborare cu acestia, respectiv la selectia acestora pentru un stagiu de practică. Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în aceste scopuri este necesară pentru realizarea demersurilor în vederea încheierii unui contract de muncă sau de colaborare, de efectuare a unui stagiu de practică, precum și în vederea executării oricărei alte relații dintre dumneavoastră și QAB/Star Foods la cererea dumneavoastră, în calitate de potențial candidat la un loc de muncă intern, student, stagiar.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de către QAB/Star Foods sunt cele furnizate de dumneavoastră în contextul aplicației dumneavoastră, de exemplu, nume şi prenume, numărul de telefon, adresă de e-mail, informații privind actualul loc de muncă, funcție, profesie, formare profesională, studii, calificări, imagine, referințe, date privind aptitudinea pentru muncă, date din CV și orice alte categorii de date pe care le includeți în aplicația dumneavoastră. Pentru această etapă a recrutării nu este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal având o funcție de identificare de aplicabilitate generala precum: codul numeric personal, numărul și seria actului de identitate, numărul pașaportului, etc. și, prin urmare, vă rugăm să nu ne transmiteți mesaje conținând astfel de date și să nu anexați copii ale actelor de identitate în aplicațiile transmise, cu excepția cazului în care acest lucru v-a fost solicitat în prealabil de QAB/Star Foods.

In calitate de persoana de contact in scopul obtinerii de referinte referitoare la aptitudinile profesionale si personale ale candidatilor in procesul de recrutare/ selectie in vederea organizarii stagiului de practica, categoriile de date cu caracter personal prelucrate de către QAB/Star Foods sunt cele furnizate de respectivii candidati în contextul aplicației acestora, si anume: nume, prenume, functie, profesie, informatii privind locul de munca. Aceasta prelucrare se intemeiaza pe interesul legitim al QAB/ Star Foods de a verifica aptitudinile profesionale si personale ale candidatilor.

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru gestionarea procesului de recrutare/ selecție în vederea organizării stagiului de practică, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor ce revin în sarcina QAB/Star Foods în calitate de potențial angajator/ colaborator/ organizator al stagiului de practică. Refuzul furnizării acestor date poate duce la imposibilitatea includerii dumneavoastră în procesul de recrutare/ selecție în vederea organizării stagiului de practică și a îndeplinirii obligațiilor menționate.

In ceea ce priveste furnizarea datelor cu caracter personal ale unor persoane care pot oferi referinte necesare pentru verificarea aptitudinilor profesionale si personale in contextul deciziei cu privire la angajarea/ selectia dvs. pentru un stagiu de practica, aveti obligatia de a ne furniza aceste date cu caracter personal cu respectarea cerintelor legale in materia protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv, daca este cazul, de a informa in mod corect si complet aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate si de a obtine consimtamantul acestora, daca acest lucru este cerut de lege. Pentru a va indeplini obligatia de informare, veti informa aceste persoane cu privire la continutul acestei notei de informare.

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri de prelucrare, QAB/Star Foods poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal uneia sau mai multor din următoarele categorii de destinatari: dumneavoastră, în măsura în care vă exercitați dreptul de acces de care beneficiați conform legislației aplicabile, persoane fizice sau juridice care asistă QAB/Star Foods în activitățile de recrutare și resurse umane, alți parteneri contractuali față de care dezvăluirea este necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare, afiliați și alte companii din grupul PEPSICO, împuterniciți ai QAB/Star Foods în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și autorităţi publice centrale/locale, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

Mai mult, pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri dintre cele menţionate mai sus, o parte sau toate datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în ţări din Uniunea Europeană (UE), Spațiul Economic European (SEE), precum și din afara UE/SEE. În prezent, datele aferente proceselor de recrutare/ selecție în vederea organizării stagiului de practică sunt transferate în Statele Unite ale Americii. QAB/Star Foods va actualiza în permanență lista țărilor către care se transferă datele și puteți obține o listă actualizată la datele de contact de mai jos. QAB/Star Foods ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele dumneavoastră sunt protejate adecvat indiferent de locul în care acestea sunt transferate. Datele cu caracter personal ale candidaților/ aplicanților/ care nu vor fi selectați pentru o anumită poziție/ stagiu de practică si ale persoanelor de contact furnizate de acestia pentru referinte, vor fi păstrate pentru o durată ce nu va depăși 3 ani de la data furnizării datelor, sau pe o durată mai mare, în măsura în care acest lucru este necesar pentru apărarea drepturilor și intereselor QAB/Star Foods în justiție.

Datele cu caracter personal ale candidaților care vor fi selectați si ale persoanelor de contact furnizate de acestia pentru referinte, vor fi păstrate pe durata contractului de muncă ce se va încheia cu aceștia/ durata stagiului de practică și potrivit Nomenclatorului arhivistic, iar ulterior potrivit prevederilor legale incidente, inclusiv, cele din materia arhivării.

În baza interesului său legitim, în cazul candidaților/ aplicanților care nu au fost selectați pentru poziția/ stagiul de practică pentru care au aplicat, datele cu caracter personal, inclusiv CV-ul, vor fi prelucrate de către QAB/Star Foods pentru proiectele de recrutare/ organizarea de stagii de practică ulterioare, cu excepția cazului în care vă exercitați drepturile menționate mai jos.

În legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, dreptul de a nu fi supus deciziilor individuale cu caracter automat, precum și dreptul la portabilitatea datelor. În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și dreptul de a vă adresa instanței.

Pentru orice întrebări legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal inclusiv cu privire la modul în care vă puteți exercita drepturile menționate mai sus, puteți să contactați QAB/Star Foods, la următoarea adresă: europe.privacy@pepsico.com.